• Geologia inżynierska

  • Geotechnika

  • Rozpoznawanie złóż

  • Hydrogeologia

  • Ochrona środowiska

  • Elektrownie wiatrowe

Geologia inżynierska

Badania geologiczne

W ramach prac geologii inżynierskiej :

● opracowujemy projekty prac geologicznych,

● rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne obszaru projektowanej

inwestycji poprzez:

- wiercenia badawcze i sondowania  podłoża gruntowego

pod projektowanymi obiektami,

- badania laboratoryjne gruntów (analizy granulometryczne

gruntów niespoistych...

więcej

Geotechnika

W zakresie geotechniki:

● wykonujemy małośrednicowe otwory badawcze

i sondowania gruntów przy użyciu:

sondy statycznej – CPTU i CPT , sondy krzyżakowej – SLVT i sond dynamicznych

– super ciężkiej DPSH , lekkiej - DPL

● opracowujemy  dokumentacje i opinie geotechnicznych ...

więcej

Rozpoznawanie złóż

W ramach rozpoznawania złóż :

● opracowujemy projekty prac geologicznych dla

ubiegania się o koncesję na rozpoznanie surowców

pospolitych,

● realizujemy wiercenia badawcze w celu

udokumentowania zasobów złóż surowców

pospolitych...

więcej

Hydrogeologia

W dziedzinie hydrogeologii:

● opracowujemy dokumentacje  hydrogeologiczne :

zasobowe oraz określających warunki hydrogeologiczne,

● prowadzimy monitoring ilościowy i jakościowy wód

podziemnych .

● opracowujemy operaty dla uzyskania pozwoleń

wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

i pobór wód podziemnych

więcej

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska:

● pobieramy próby gruntów i wody gruntowej oraz

dostarczamy je do laboratorium posiadającego

akredytację PCA w celu określenia w tych mediach

stężeń substancji chemicznych, takich jak:

ropopochodne , metale ciężkie, WWA , BTEX,

● na podstawie zrealizowanych badań opracowujemy ...

więcej

Elektrownie wiatrowe

"GEO—SONDA Pracownia Geologiczna s.c. ma w swoim dorobku realizację badań dla kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych (zarówno farm, jak i pojedynczych turbin), zlokalizowanych w rejonie: Błaszek, Kłodawy, Kutna, Mszczonowa, Osjakowa, Dwikoz, Grudziądza, Namysłowa, Malborka, Szczawinak/Zgierza.


Realizowaliśmy badania na potrzeby opracowania projektów budowlanych

oraz wykonawczych dla elektrowni wiatrowych takich firm jak:

ENERCON

VESTAS

GAMESA

NORDEX

POWER WIND

więcej

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.  jest firmą świadczącą usługi w zakresie geologii, geotechniki i ochrony środowiska.

Biuro nasze znajduje się w Łodzi, ale zasięg działania Pracowni obejmuje całą Polskę.

 

GEO-SONDA założona została w roku 2000 przez specjalistów o długoletniej praktyce zawodowej, posiadających kwalifikacje geologiczno - inżynierskie i hydrogeologiczne: Zbigniewa Bartczaka i Krzysztofa Nazdrowicza . W pierwszych latach działalności Pracownia wykonywała głównie badania geotechniczne dla potrzeb projektów infrastruktury technicznej oraz pod obiekty budowlane o niewielkiej kubaturze. Aktualnie wykonujemy badania geologiczne gruntów, tj. wiercenia i sondowania pod każdą kategorię obiektów budowlanych . Z przeprowadzonych badań sporządzamy stosowne dokumentacje: geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie.

rozwiń

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w rozpoznawaniu warunków geotechnicznych, hydrogeologicznych i sozologicznych. W tym okresie działalności Pracowni GEO-SONDA wykonaliśmy ponad 1000 opracowań na potrzeby projektów: budowy dróg, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, obiektów mieszkalnych , w tym budynków o wysokości powyżej 12 kondygnacji, obiektów przemysłowych oraz wielkopowierzchniowych hal magazynowo-produkcyjnych.

 

W ostatnich latach wykonaliśmy szereg specjalistycznych  prac obejmujących badania podłoża gruntowego, głównie przy zastosowaniu metody sondowania statycznego CPTU i CPT , pod specjalistyczne obiekty budowlane i urządzenia, takie jak: obiekty produkcyjno-magazynowe i biurowe Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, budynek nowego centrum koncertowego przy ul. Połczyńskiej w Warszawie , fundamenty dźwigu o nośności 500 ton na terenie Elektrowni Bełchatów, turbiny elektrowni wiatrowych o wysokości masztów rzędu 100 m w rejonie Kutna i Kłodawy,  kompleks mieszkalno usługowy z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu, korpus ziemny zapory wodnej w Dychowie  (rozpoznanie stref rozluźnienia nasypu budowlanego zapory w rejonie budynku olejarni).

Stawiając sobie jako nadrzędny cel jakość świadczonych usług, konsekwentnie inwestujemy w sprzęt  badawczy

i wyposażenie. Na wyposażeniu naszej Pracowni znajdują się aktualnie:

 

● wiertnica H25SG na samochodzie GAZela, która umożliwia wiercenia rurowane Φmax 200 mm do głębokości 30 m;

 

● sonda statyczna CPTU i CPT o nacisku 15 ton PAGANI z zamontowaną sondą dynamiczną bardzo ciężką / opcjonalnie końcówką sondy cylindrycznej SPT, która umożliwia sondowania gruntów do głębokości 25 m;

 

● wiertnica WH5 na samochodzie GAZ – umożliwiająca wiercenia nierurowane Φmax 90 mm do głębokości 12 m;

 

● sondamy: dynamiczna lekka DPL, krzyżakowa SVT, stożkowa SDS oraz lekka płyta dynamiczna HMP LFG - przy zastosowaniu których to urządzeń określane są podstawowe parametry wytrzymałościowe nasypów i gruntów rodzimych;

 

● specjalistycznie oprogramowanie geologiczne dla tworzenia map i przekrojów geologicznych oraz interpretacji wyników sondowań CPTU i CPT.

 

Naszym potencjałem jest również stworzony zespół, łączący wiedzę i doświadczenie założycieli firmy z energią i otwartością młodszych pracowników GEO-SONDY.

 

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.